logo

الصالحين رياض

פדרו אילת..
שוליית הקוסם

על התשובה


המקור הקדום ביותר של המושג תשובה מצוי במספר מקומות ב ספר דברים [ 1]. לכאורה באופן לא צפוי ולא רצוי, אבל כמו בכל טקס גם השלב הזה בדרך כלל מופיע. אמירת הסליחה, החרטה הגמורה ובכל זאת החטא שלאחריה יכולים לחזור על עצמם כמו בטקס. שמונה הדרשות הושמעו ב יידיש בשנים תשכ" ב - תשל" דב" כינוס התשובה" שהתכנס מדי שנה ב עשרת ימי תשובה מטעם הסתדרות הרבנים דאמריקה. ביניהם ראויה לציון מיוחד פרשיית התשובה, שנקשרת אל תשובה לאומית כללית ואל גאולת ישראל ( דברים, ל', א' – י" ד ). על פי ה רמב" ם התשובה והווידוי הכרוך בה היא מצוות עשה. למלך שהוא רוצה לבנות פלטרים שלו, אם אינו מחריט בארץ יסודותיו ומובאיו ומוצאיו אינו מתחיל לבנות, כך הקדוש ברוך הוא החריט לפניו את העולם ולא היה עומד עד שברא את התשובה. תשובה אינה על עבירה כי הנה עיקר התשובה אינו על עבירה דוקא אך שצריך האדם לשוב להתדבק בשורשו, ועל זה אמרו חז" ל שמגעת עד כסא הכבוד, כלומר שצריכין לשוב אל החלק שיש לכל איש נשמת אלקי ממעל, כמו שכתוב " עד ה' אלקיך". על התשובה: דברים שבעל- פה הוא אוסף של כשמונה דרשות של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ' יק בנוגע לרעיון ה תשובה. לרבי משה בן ליאון היה רעיון מקורי עבור חוזר בתשובה. יתרה מזאת – גם משעה שאדם חוזר בתשובה, ייתכן והוא יודע שבסופו של דבר החטא ישוב.

משל למה הדבר דומה? כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים על התשובה וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך. מבוא ומקור מקור השם " תשובה" הוא ב תורה, מלשון " שיבה" אל אלוהים והשבה אל הלב. " אין דבר המונע ומעכב בפני התשובה, כשחושבים ומחליטים עליה ברצינות" – ענה הרב, והוסיף: " אולם בקשר אליך, רק המוות יוכל. כפית דבש במקום עופרת. תשובה על התשובה היא קריאה של ר' נחמן להכניס בתשובה את הרוח הזו, ולאפשר לכל יהודי לספר את סיפור התשובה שלו. אוסף הדרשות נערכו והובאו לדפוס על ידי הרב פנחס פלאי.


מאוהב טיפש מטורף